දෙයියෝ මැව්වේ තුන්දෙනෙක්ව බුරිය නැතුවලූ
ආදම් සහ ඒව සමග ඩගියා කොළුවලූ

බුරිය නැති නිසා බුරිලස් කියලා කිව්වලූ
එදා පටන් ඩග්ලස් නම නැතුව ගියාලූ

කරියෙන් හොඳ කරිය තමයි කුකුළාගේ කරිය
බුරියෙන් හොඳ බුරිය තමයි ඩගියගේ බුරිය

බුරිය තබාලා, පාංකඩ පොල්තෙල්, ඔබලා
ඩගියගේ බුරිය, ඩගියගේ බුරිය.

වෙසක් දාට පත්තු කරමු උඩට හරවලා

කොන්වන්ට් එකෙ උඩ තට්ටුවේ බුරිය තියාලා
දහස් ගණන් කෙල්ලෝ ඇවිත් බුරියට වැඳලා

නර්ස් නෝනා චීස් ගාලා කැපුවනේ බුරිය
මචං බුරියෙන් හොඳ බුරිය තමයි ඩගියගේ බුරිය

ඩගියගේ බුරිය, ඩගියගේ බුරිය.

ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකේ ඩෝප්වෙලා කියාපු බයිලා
අවුට් වෙලා නෑ තාමත් අහන්න ඔහෙලා

ඩගියා කියලා මෙම්බර් කෙනෙක් හිට්යා ක්ලබ් එකේ
කඩියා වගේ වැඩකාරයා නම්බර් වන් එකේ

හදාගත්ත ගෙඩිය නිසා කැපුවලු බුරිය
අන්න එදා ඉඳලා හැදුන නමයි ඩගියගේ බුරිය

ඩගියගේ බුරිය, ඩගියගේ බුරිය.

Advertisements