රෝස මලකුයි, නෙළුම් මලකුයි ලස්සන වෙයි
හමන සුලඟයි, ගීත රාවෙයි ඔබගෙ වගෙයි
මගේ කිරිල්ලී ගියා ඉගිල්ලී, මං සෝකේ මයි…

ඉස්සර මම එනකොට ඔබ ඉඳන් මග බලා
ලස්සන ඔය ගැස්සෙන ඔබෙ අත්තටු සලලා
ආදරෙයි, ආදරෙයි කිය කිය ඉඳලා
මට නොකියම ඇයි ගියේ වනයට පියාඹලා

ලස්සනට පිපුණු වන මල් ගල් පීරන දිය වැල්
මම ආස කරන මැණික් කැටේ නිල්
දුර ඈත කැලේ ගල් ගුහාවක ගෙවනව කල්
ලස්සන මගෙ කිරිල්ලි සුරතල්

සුපුන් චන්ද්‍රා දිලී අහසේ තරු නැග එද්දී
‍රැල්ල පෙරලි ඇවිල්ලා සුදු වැල්ල සිඹිද්දී
සවන් පිනන මධු ගී ගුවනට එක්වෙද්දී
ඔයා ඇයි තනියම කිරිල්ලීයේ කැලේකට වැදී

ලස්සනට පිපුණු වන මල් ගල් පීරන දිය වැල්
මම ආස කරන මැණික් කැටේ නිල්
දුර ඈත කැලේ ගල් ගුහාවක ගෙවනව කල්
ලස්සන මගෙ කිරිල්ලි සුරතල්

ඉර බැස යන්නට මත්තෙන් කූඩුව සොයලා
පෙර ඔබ එන හැටි පේනවා තාම මැවීලා
එන්න එන්න කිරිල්ලියේ වහා පියඹලා
තාමත් මගේ කූඩුව ඔබ නිසාම ඇරිලා

ලස්සනට පිපුණු වන මල් ගල් පීරන දිය වැල්
මම ආස කරන මැණික් කැටේ නිල්
දුර ඈත කැලේ ගල් ගුහාවක ගෙවනව කල්
ලස්සන මගෙ කිරිල්ලි සුරතල්

Advertisements