කඳු පාමුල සිට දැහැනට සමවැද
මා ගයනා ගී ඔබට ඇසෙනවද
කඳු මුදුනේ සිට දිවැස් හෙලනු මැන
ආල වඩන සඳ කිඳුරු ලියේ

මිටියාවත් කඳු ශිඛර සිසාරා
සඳ බැස යන තුරු අවර වන පෙතේ
ඔබ කිව් රහසින් මා සැලුනේ නැත
ඔබ අන් සතු බව මා දැන සිටියෙමි

ඇල දොල ගංගා සයුර සිසාරා
ඉර නැග එන විට පෙරඹර අහසේ
ඔය නෙතු කැල මෙන් මා සැලුනේ නැත
ඔබ අන් සතු බව මම දැන සිටියෙමි

Advertisements