සඳ තනිවෙලා අහසේ, හිරු තනිවෙලා
උතුරා ගැලූ ගඟුලක් අද වියැලිලා

පියමන් කලා දෙදෙනෙක් හෙවනක් බලා
පැතුමන් බිඳී නිවසක් ඇත සුන්වෙලා

සඳ තනිවෙලා අහසේ, හිරු තනිවෙලා
උතුරා ගැලූ ගඟුලක් අද වියැලිලා

උයනක් පිරී පිපිමල් අද පරවෙලා
විහඟුන් ගැයූ ගී වැල් අද නැතිවෙලා

සඳ තනිවෙලා අහසේ, හිරු තනිවෙලා
උතුරා ගැලූ ගඟුලක් අද වියැලිලා

Advertisements