ඔබ දැන් කීවත් කඳුළු සලා මට ආදරෙයි කියා
හිත ගිය තැනකට තුරුළු වෙලා මැණිකේ නොවෙනු මුලා

ඉස්සර වාගේ අත්වැල් බැඳගෙන යන්නද කතා කලේ
දෙදෙනෙකු දෑතින් අල්ලා ගන්නට එකවර නොහැක ලොවේ

ඔබ දැන් කීවත් කඳුළු සලා මට ආදරෙයි කියා
හිත ගිය තැනකට තුරුළු වෙලා මැණිකේ නොවෙනු මුලා

ලස්සන මල් පෙති දෑතක පොඩිවුන සුළගේ විසිරෙනවා
මැණිකෙගෙ ආදර සුමිහිර ගිලිහුන මගෙ හද නෙරපනවා

ඔබ දැන් කීවත් කඳුළු සලා මට ආදරෙයි කියා
හිත ගිය තැනකට තුරුළු වෙලා මැණිකේ නොවනු මුලා

Advertisements