පැලේ වසන රන්මලී, මගේ සොඳුරු සිරිමලී
ඔබේ මිහිරී ගී ඇසී ඇසී, මම සොයා එමී රන්මලී

ඔබේ බිලිඳුකම යසයි සුදෝ සැබෑ සොඳුරු ගුණ නිසා
ඔබේ බිලිඳුකම යසයි සුදෝ සැබෑ සොඳුරු ගුණ නිසා
ඔබේ සිනහ අගෙයි මටා හෙලේ ඔටුන්නට වඩා
ඔබේ සිනහ අගෙයි මටා හෙලේ ඔටුන්නට වඩා

පැලේ වසන රන්මලී, මගේ සොඳුරු සිරිමලී
ඔබේ මිහිරී ගී ඇසී ඇසී, මම සොයා එමී රන්මලී

වෙලේ දිලෙන් රන් ගොයම් කරල් ඔබේ හඞට යයි නැමී
ගමේ පිපෙන් මල් සිනා සිසී ඔබේ දෙපා පොඩි සිඹී

ධර්මරත්න සහෝදරයන්ගේ කඳුකරේ ගීතය ගායනා කලාක් මෙන්, මෙම් ගීතයද ගිටාර් මෑන් අරුණ ගායනා කරන ආකාරය ඉතාමතම ඉහලින් අගය කල යුතුය.

Advertisements