පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ

රන් තරු නිදන් කෙරූ දෑසෙ මම්, කල් බලා නිසල් සුවේ වාස වෙම්
ර්තී රඟන නිතඹ සලන සොඳුරු පියඹ රන් කිරිල්ල

පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ

සත් සරේ හඞින් පිරී වදන් ඔබේ මත් කරේ සවන් මගේ රසින් මිදේ
මහද අරණ සුවඳ කරන් සුළඟ රැගෙන හනික එන්න

පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ

Advertisements