සුරංගනාවක් හෙමින් ඇවිල්ලා හදේ ලැගුම් අයැදියි

විතක් මධු පෙරා ගෙනල්ලා සුරන් රවටලා ඇසක් ඉඟිමරා රැඟුම් පා මුවට යා කලා
විතක් මධු පෙරා ගෙනල්ලා සුරන් රවටලා ඇසක් ඉඟිමරා රැඟුම් පා මුවට යා කලා
හැඟුම් තෙරපිලා දෝ හසුන් මුස වෙලා සිහින ලොවක පාවෙයි සඳුන් සිහින යාමේ

මා සනසා මා නලවා
සුරංගනාවක් හෙමින් ඇවිල්ලා හදේ ලැගුම් අයැදියි
සුරංගනාවක් හෙමින් ඇවිල්ලා හදේ ලැගුම් අයැදියි

රැයක් නිදිමරා සරාවිත් ලවන් වෙහෙසීලා යලිත් එනතුරා සුරන්ගී හිඳිමි මග බලා
රැයක් නිදිමරා සරාවිත් ලවන් වෙහෙසීලා යලිත් එනතුරා සුරන්ගී හිඳිමි මග බලා
හෙටත් සඳ උදාවේ ‍රැයක් පැමිණිලා සිහින ලොවක පාවේ සුරඳ මා සොයාවී

මා සනසා මා නලවා
සුරංගනාවක් හෙමින් ඇවිල්ලා හදේ ලැගුම් අයැදියි
සුරංගනාවක් හෙමින් ඇවිල්ලා හදේ ලැගුම් අයැදියි

[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=X2IOoPKYN6c]

Advertisements