බොළඳ කතා කියලා පාසැල පෙම් බැඳලා
මතු පෙම් සිහින් මවා ගතකල ජීවිතය එදා

මා දිළිඳෙකු හන්දා වතු පිටි ගෙවල් සොයා
මගේ ආදරේ නොබලා වෙන් කෙනෙකුට මන බැන්දා
දුප්පත් වූවත් ආදරයයි මිල් මුදලට වැඩියෙන් අගනයි
මගේ පොඩි ගෙදරට කැන්දන් එන්නයි
මම නැකැත් බැලුවේ කෙල්ලේ ඔබටයි
මම නැකැත් බැලුවේ කෙල්ලේ ඔබටයි

ඔබ මා තනිකරලා අද වසරක් ගෙවුනා
ඔබ කී බොළඳ කතා දැන් වගේ මට සිහිවෙනවා
දුප්පත් වූවත් ආදරයයි මිල් මුදලට වැඩියෙන් අගනයි
මගේ පොඩි ගෙදරට කැන්දන් එන්නයි
මම නැකැත් බැලුවේ කෙල්ලේ ඔබටයි
මම නැකැත් බැලුවේ කෙල්ලේ ඔබටයි

සිහින ලොවට වැදිලා ඔබෙ සුදු මුහුණ බලා
ආදර බස් දොඩලා සැනසෙන්නම් මැරෙන් තුරා

Advertisements