පිපී පිපී රේණු නටන වනේ මලක හැප්පිලා
වරෙන් වරෙන් සුළන් පොදක් අපේ ඇඟේ ගෑවිලා
කාගෙත් කාගෙත් පින් පල දීලා
කාටත් කාටත් දෙයියෝ දීලා
පුංචි පහේ ඉල්ලම්කුත් පෑදිලා

අසව් අසව් කොයි කාටත් රස පණිවුඩයක් ගියා
රෑණ ගිරව් කුඹුරු උඩින් මල් මල් ගමනක් ගියා
මල් මල් ගමනක් ගියා, මල් මල් ගමනක් ගියා

පිපී පිපී රේණු නටන වනේ මලක හැප්පිලා
වරෙන් වරෙන් සුළන් පොදක් අපේ ඇඟෙත් ගෑවිලා
දෙන දෙවියෝ ගෙට ගෙනැවිත් දෙනවා
අපටත් දවසක හඳ පායනවා
එදා අපිත් මල් පැණියෙන් නානවා

අපේ ගමේ මල් පිපිලා මී මැස්සන් බෝවෙලා
අපේ ගමේ මල් පිපිලා මී මැස්සන් එක්වෙලා
වරකා ගහේ මී බැඳලා පැණි වරකා මෝරලා
පැණි වරකා මෝරලා, පැණි වරකා මෝරලා
කාගෙත් කාගෙත් පින් පල දීලා
කාටත් කාටත් දෙයියෝ දීලා
පුංචි පහේ ඉල්ලම්කුත් පෑදිලා

කොහේ ගියත් වලාකුළක් නිල් අහසේ පාවෙලා
කොහේ ගියත් වලාකුළක් නිල් අහසේ පාවෙලා
හෙමින් හෙමින් ලැගුම් ගනී කඳු මුදුනක දැවටිලා
කඳු මුදුනක දැවටිලා, කඳු මුදුනක දැවටිලා
දෙන දෙවියෝ ගෙට ගෙනැවිත් දෙනවා
අපටත් දවසක හඳ පායනවා
එදා අපිත් මල් පැණියෙන් නානවා

Advertisements