ඈත රන් විමන් තුලින් පාට සේලයෙන් සැදී
මුදු සීත හිම මුදුන් අතරින් එබී බලනවා

මේ ලොවෙන් එහා සිටන් ඈත ලෝකයෙන් ඇවින්
මුදු නීල, පීත ලෝහිත පෑ ඈත දෙලෙනවා

‍රෑට තරු දහස් ගණන් ඈත සුරපුරෙන් වැටී
අද රෑට අද රෑට අද රෑට දිලෙනවා

ගීත රාවයෙන් සැලී දෑත ආදරෙන් වෙලී
ඔබ කීව කතා ඇසුරෙන් ගීත මැවෙනවා

රෑට තරු දහස් ගණන් ඈත සුරපුරෙන් වැටී
අද රෑට අද රෑට අද රෑට දිලෙනවා

Advertisements