කඳුකරේ, කඳුකරේ, කඳුකරේ පෙම් කතන්දරේ
කඳුකරේ, කඳුකරේ, කඳුකරේ පෙම් කතන්දරේ
තරුණයෙක් සිටි සිදාදියේ
කඳුකරේ වෙත පිටව ගියේ

සඳ කැන් වැගිරෙන රාත්‍රියේ
ඇවිදින්නට ආසාව තියේ
කඳුකරේ පරිසරේ බෙදනවා සුව නිරන්ත්රේ
කඳුකරේ පරිසරේ බෙදනවා සුව නිරන්ත්රේ

කඳුකරේ පාළුව වින්දා
කඳුවැටි ඇගේ ගී රස වින්දා
මිහිරක් කඳුකරයට කැන්දා ගෙන එන ඇයගේ නම නන්දා
මිහිරක් කඳුකරයට කැන්දා ගෙන එන ඇයගේ නම නන්දා

මිහිරියේ ගැමිලියේ කඳුකරේ මනමාලියේ
මිහිරියේ ගැමිලියේ කඳුකරේ මනමාලියේ

ලස්සන මල වැල් ගොමු අස්සේ යයි කඳුකර මාවත ඔස්සේ
අත් අල්ලා කඳුවැටි බැස්සේ ප්‍රේමෙන් උමතුව හැමතිස්සේ
අත් අල්ලා කඳුවැටි බැස්සේ ප්‍රේමෙන් උමතුව හැමතිස්සේ
කඳුකරේ, කඳුකරේ, කඳුකරේ රසයක් ඉතිරේ
කඳුකරේ, කඳුකරේ, කඳුකරේ රසයක් ඉතිරේ

සටහන – ගිටාර් මෑන් අරුණ ගේ ඉහත වීඩියෝව නරඹන්න. අපේ කාලයේ පුද්ගලයෙක් ඉතාමත්ම ලස්සනට මෙම ගීතය ගායනා කරන ආකාරය ඔබට රසවිඳිය හැක.

Advertisements