ඔච්චර බලගතු ඔපිසර ගේ දුව එල්ලිලා මැරුනනේ පොඩිනෝනෝ
ඔච්චර බලගතු ඔපිසර ගේ දුව එල්ලිලා මැරුනනේ පොඩිනෝනෝ
So much powerful officer’s daughter hanged and died my small lady
So much powerful officer’s daughter hanged and died my small lady

කැලේට දුවලා වැලක් කඩලා එල්ලිලා මැරුනනේ පොඩිනෝනෝ
කැලේට දුවලා වැලක් කඩලා එල්ලිලා මැරුනනේ පොඩිනෝනෝ
Ran to the jungle plucked a creeper hanged and died my small lady
Ran to the jungle plucked a creeper hanged and died my small lady

හේවිසි ගහලයි මිනිය ගෙනිච්චේ එල්ලිලා මැරුනනේ පොඩිනෝනෝ
හේවිසි ගහලයි මිනිය ගෙනිච්චේ එල්ලිලා මැරුනනේ පොඩිනෝනෝ
Tom tom beating funeral taking hanged and died my small lady
Tom tom beating funeral taking hanged and died my small lady

Advertisements