නිහඞ මාවෙතේ පාළු නිවහනේ
අවිහිංසක යුවතී
නොසිතූ ලෙස මගෙ මුළු දිවියම ඔබෙ රුව සඟවා
එහි සිරගත කරවයි

අතීතයේ එක් විරාමයක් වෙන්වී
යලි සමුගන්නට මෙලෙසින් හමුවූයේ
කිසිදින් නොලැබෙන් බව ඔබ දැන දැන
දින දින ඇයි අමතන්නේ
දින දින ඇයි හමුවන්නේ

නිහඞ මාවෙතේ පාළු නිවහනේ
අවිහිංසක යුවතී
නොසිතූ ලෙස මගෙ මුළු දිවියම ඔබෙ රුව සඟවා
එහි සිරගත කරවයි

ජීවිතයේ තව කඳුලක් වන්නට දෝ
තහනම් පෙමකට මෙලෙසින් ලියැවෙන්නේ
යුවතිය ඔබෙ මුදු වදන් අතර මා
මුල් පෙම බොඳවී යන්නේ
මුල් පෙම ගිලිහී යන්නේ

නිහඞ මාවෙතේ පාළු නිවහනේ
අවිහිංසක යුවතී
නොසිතූ ලෙස මගෙ මුළු දිවියම ඔබෙ රුව සඟවා
එහි සිරගත කරවයි

Advertisements