තනිවී සිටින්නයි මා අදහස් කලේ
ඔබමයි සොයා ඇවිදින් එය වෙනස් කලේ
පහදා කියූවත් නෑ සවන් යොමුකලේ
වේදනා පිරි ලොවක් ඔබයි බිහිකලේ

මගේ පාළු ලෝකයී තනිවූ මෙමා
සක්විති රජුන් හමුවේ නැත හිස නමා
සිතුවිලි මගේ හසුරා ගතහැක නමා
මට දුක හිතෙන්නේ ඔබ ගැන තමා

තනිවී සිටින්නයි මා අදහස් කලේ
ඔබමයි සොයා ඇවිදින් එය වෙනස් කලේ
පහදා කියූවත් නෑ සවන් යොමුකලේ
වේදනා පිරි ලොවක් ඔබයි බිහිකලේ

ඔබෙ චේතනා අගනා මා සිත දනී
අවට ලෝකයේ බැනුම් විසකටු වැනී
ඒ කටු අපගේ දෙහදේ ගැඹුරේ ඇනී
ගලන දුක් වේදනා රුධිරය වැනී

තනිවී සිටින්නයි මා අදහස් කලේ
ඔබමයි සොයා ඇවිදින් එය වෙනස් කලේ
පහදා කියූවත් නෑ සවන් යොමුකලේ
වේදනා පිරි ලොවක් ඔබයි බිහිකලේ

Advertisements