ඉරට අකීකරු හඳට අකීකරු
රෝස කැලේ රතු කැකුලී

එකමත් එක රටකින් ඔහු ඒවී
ඔබගෙන් ඈතට යන්නට යාවී
කඳුලැලි ගඟ ලඟ ඉකිබිඳ නාඞන්
කඳුලැලි ගඟ ලඟ ඉකිබිඳ නාඞන්
රෝස කැලේ රතු කැකුලී

ඉරට අකීකරු හඳට අකීකරු
රෝස කැලේ රතු කැකුලී

දෙතොලේ පොපියන ගීය ගයන්නට
දැසේ නලියන කඳුළු සලන්නට
ලස්සන දවසක් හෙට හමුවේවා
ලස්සන දවසක් හෙට හමුවේවා
රෝස කැලේ රතු කැකුලී

ඉරට අකීකරු හඳට අකීකරු
රෝස කැලේ රතු කැකුලී

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=SR1LGn3WG-o

Advertisements