රටකින් එහා ඉගිලී තනිවෙන්න බෑ
සිතකින් නොවේ කිසිදා හැරයන්නේ මා
අදමෙන් ලඳේ හෙට නෑ හමුවෙන්නේ මා
ගෙනයමි ඔබේ ආදරේ, ආදරේ

නා දළු දෙතොල් හසරැලී මත වෙලී
ආ ගිය ගමන් සිහිව එයි යලි යලි
අසමාන වූ ඒ අපේ ආදරේ
කිසිදා බිඳෙන්නෑ සැකයක් නැතේ

රටකින් එහා ඉගිලී තනිවෙන්න බෑ
සිතකින් නොවේ කිසිදා හැරයන්නේ මා
අදමෙන් ලඳේ හෙට නෑ හමුවෙන්නේ මා
ගෙනයමි ඔබේ ආදරේ, ආදරේ

අතිනත වෙලා පටලලා රන් හුයෙන්
ඔබ ගෙන යමි සපුරලා සිතු පැතිම්
හෙට ඒ දිනේදී සයුරෙන් එහා
පිළිගන්නවාදෝ පැමිණී වහා

රටකින් එහා ඉගිලී තනිවෙන්න බෑ
සිතකින් නොවේ කිසිදා හැරයන්නේ මා
අදමෙන් ලඳේ හෙට නෑ හමුවෙන්නේ මා
ගෙනයමි ඔබේ ආදරේ, ආදරේ

Advertisements