සල්මල් වැල් ඔන්චිලි බන්දා ඔබ එහි හිඳුවන්නම්
සඳ සිහිනේ මීදුම් සෙවනට එක්කරගෙන යන්නම්
නොතුකොන මා මෙතුවක් හැඞවූ කඳුලක් පිසගන්නම්
දේදුණු රන් ඔන්චිල්ලේ ඔබ යන තැනකට එන්නම්

ඔබගේ දෑසේ දිලි දිලි රේඛා
මට කොඳුරයි එන්නකෝ කියා
තරුවෙන් තරුවේ පියමන් කරලා
සඳලුතලේ රන් සඳේ ඉමු තුරුල්වෙලා

සල්මල් වැල් ඔන්චිලි බන්දා ඔබ එහි හිඳුවන්නම්
සඳ සිහිනේ මීදුම් සෙවනට එක්කරගෙන යන්නම්
නොතුකොන මා මෙතුවක් හැඞවූ කඳුලක් පිසගන්නම්
දේදුණු රන් ඔන්චිල්ලේ ඔබ යන තැනකට එන්නම්

ජීවිතයම දැන් හරිම ලස්සනයි
මගේ තැවුල් ඈත දැන් පාවෙලා ගිහින්
ඔබ මගේ සෙවනින් නොයන්න කිසිදා
ඉගිලෙමු පෙම් ගී නදින් කුරුල්ලන් වෙලා

Advertisements