මගේ අත ඔබට හැර හිතවතියකට වෙන
දුන්නොත් මගේ ජීවිතයකි කඳුළු බොන
මිනී වලක මා යටකර තබන දින
වැහි නැති අකුණු පුපුරයි මගේ වලට පැන

මුලදි බැන්ද ආදරයක මිහිර දැන්
සැනසීම සොයමි මගෙ පපුවට තදකරන්
සෝකය දුක ආවත් මට කොයිතරම්
මම දාලා යන්නේ නෑ මගේ සුදු රත්තරන්

මල් කුමරියො සිටියත් කොතරම් කැලේ
ඒ සැවොම පරාදයි පැහැයට ඔබේ තොලේ
එක්වන්න නොහැකි වුනත් රන් කඳේ
සැන්සෙමු දෙන්නම එක තැන එක මිනී වලේ

සෝකය දුක ආවත් මට කොයිතරම්
මම දාලා යන්නේ නෑ මගේ සුදු රත්තරන්
මුලදි බැන්ද ආදරයක මිහිර දැන්
සැනසීම සොයමි මගෙ පපුවට තදකරන්

අසරණ මා අමතක කෙරුවත් ඔයා
සිතුවාද ඔබව මට අමතක වෙයි කියා
එහෙම කලොත් යම් කිසි දවසක මෙමා
හමුවන්නේ ඔබට මේ මගේ මළ කඳ තමා

සෝකය දුක ආවත් මට කොයිතරම්
මම දාලා යන්නේ නෑ මගේ සුදු රත්තරන්
මුලදි බැන්ද ආදරයක මිහිර දැන්
සැනසීම සොයමි මගෙ පපුවට තදකරන්

Advertisements