කුමක් කරත් කොහේ ගියත් මොනවා උනත් මග බලන් හිටියා මම අදත්, පැය දෙකක් තුනක්
දිනක් දෙකක් පමාවුනත් නෑ කවදාවත් මම පමාවෙලා මේ වගේ, එක දවසක්වත්
බඩත්ගිනී නෑ උදේ ඉඳන් මට තේ උගුරක් බොන්නට අහලක පහලක් කඩයක්වත්
ඉවසාගෙන් හිටියානම් මම තවදුරටත් තාමත් හන්දියේ අඹ ගහ යට මම උඹ එනකන්

මාව මගනොහැරපන් පන් පන්, මගේ මූණටම කියාපන් පන් පන්
පැත්ත ගියත් උඹ ඇත්තම කියලා මාව දාලා පලයන් යන් යන්
මගේ දෑස් දිහා බලපන් තවත් වරක් හිතපන්
මට කියන කරන් දේ සුදුසුයි දැයි උඹ හිටතෙන් අහලා බලපන්

මතකයි මට අදවගේම තව එක දවසක. මීට මාස දෙකයි දින දහයයි, එදා වැහි දවසක්
මඩත් වැඩී වැහි පොදත් සැරයි මගේ කුඩෙත් පොඩියි උඹේ මුහුණ වගේ මුළු අහසත් එදා හරි අඳුරුයි
විදුලි කොටයි ඒවත් උඹෙ කට වගේ සැරයි. අදත් කලේ උඹ එදා මට කෙරුවා වගේ වැඩක්
හේතුවක් ඇතත් හේතුවක් නැතත් බැහැ කවදාවත් සමාව දෙන්නට ඔය බොරුකාරිට තවපාරක්

මාව මගනොහැරපන් පන් පන්, මගේ මූණටම කියාපන් පන් පන්
පැත්ත ගියත් උඹ ඇත්තම කියලා මාව දාලා පලයන් යන් යන්
මගේ දෑස් දිහා බලපන් තවත් වරක් හිතපන්
මට කියන කරන් දේ සුදුසුයි දැයි උඹ හිටතෙන් අහලා බලපන්

Advertisements