නුඹේ සුවඳ පිරුණු පුංචි කාමරේ
රතු රෝස මලක පෙති හැලී තියේ
මට නපුරු වුනේ ඇයි දයාවියේ
මේ කඳුළු බිංදු ප්‍රථම ප්‍රේමයේ

මගේ සමරු පොතේ රෝස පිටු සොයා
මුතු අකුරු පේලියක් ලියූ ඔයා
සිහිවටනයක් ලෙසින් තවත් තියේ
සමනළ පියාපතක්ය ජීවිතේ

සිත දුරක ගියා ආදරේ සොයා
මුතු කඳුළු බිංදුවක් ගලා ගියා
සමු ගැන්ම වේදනාවකී ලොවේ
මේ ඉන්ද්රචාපයක්ය ජීවිතේ

Advertisements