අනාත මාරුතේ කුණාටු සාගරේ
දිවිය තියෙන තුරු මගේ, ඔබයි ආදරේ

සිත රිදවන වදන් වලට හඬන්නට එපා
ඇනුම් බැනුම් වලට මගේ තැවෙන්නට එපා
සසර තරන තුරා මගෙන් මිදෙන්නට එපා
දිවිය තියෙන තුරු මගේ, ඔබයි ආදරේ

අතීතයට වඩා පැරණි අපේ ආදරේ
අපි දෙදෙනා හැඬූ හැඬුම් දනී සාගරේ
සදා වෙනස් වෙන්න එපා මැණික මා කෙරේ
දිවිය තියෙන තුරු මගේ, ඔබයි ආදරේ

Advertisements