දෙසවන පිරි රිදී හඬට සිතේ ගින්න එපා දෙන්න
ඈත ඉඳන් සිනහාසෙන්න නදී තරංගා

නිසල දෙනෙත සසල වන්න දෙතොල් සිනහවට නගන්න
මගේ සිතට දිරිය දෙන්න නදී තරංගා

දෙනත් පුරා පිරි කඳුළැල් පිටාරයට හසු නොවන්න
වියැළුණු සිත් සනසවන්න නදී තරංගා

Advertisements