මේ ලොව යම් කිසිවෙකු මා හට පෙම් කල බව,
එතකොට ඒ ගී රාවය යාන්තමින් මට කියාවි.

මා මළ පසු සොහොන් කොතේ දුක් ගීයක් ලියනු මැනව.
දුක් ගීයක් ලියනු මැනව, දුක් ගීයක් ලියනු මැනව.

නන්නාඳුන්නා ඔබගේ.
නන්නාඳුන්නා ඔබගේ අත් අකුරින් ලියනු මැනව.
දුක් ගීයක් ලියනු මැනව.
දුක් ගීයක් ලියනු මැනැව, දුක් ගීයක් ලියනු මැනව.

අඬ සඳ බැසගෙන යන සඳ සීතල අඳුරු රැයක,
අඬ සඳ බැසගෙන යන සඳ රෑහි හඬන රැව් අතරින්
එතකොට ඒ ගී රාවය යාන්තමින් මට ඇසේවි.

Advertisements