නිම් හිම් සෙව්වා මා සසරේ
හමුවී, යුගයෙන් බැඳි යුගයේ
ලංවී වෙන්වී වරින් වරේ
ඔබ හා මා රන් හුයකිනි බඳුනේ

දිවියේ අශා, ගැඹුරින් ගැඹුරේ,
ළයගින් සනහා, අපමයි තැවුනේ
ජන්මෙන් ජන්ම රැව්දීලා,
ඔබ මා නෙතඟේ රැඳුනා

ඉර හඳ සේ මා, පැතුමන් පැතුවා
සැනසුම් සයුරේ සුසුමන් හෙළුවා
අතරින් පතරේ වියැකීලා,
සටනින්, අද මා දිනුවා

නිම් හිම් සෙව්වා මා සසරේ
හමුවී, යුගයෙන් බැඳි යුගයේ
ලංවී වෙන්වී වරින් වරේ
ඔබ හා මා රන් හුයකිනි බැඳුනේ

Advertisements