කුරුටු ගෑ ගී පොතේ කුරුටු ගී කෑ ගසා
ගිලන් හද පාරවා ගෙනේ වද වේදනා

ඔබෙන් පෙරදා උගෙන කවිකම් ලියූ කවි ගීතිකා
ඔබේ නාමෙන් හැඞූ කඳුලින් ගයමි මම කිවිඳුනේ

කුරුටු ගෑ ගී පොතේ කුරුටු ගී කෑ ගසා
ගිලන් හද පාරවා ගෙනේ වද වේදනා

මියුරු කවි වැල් කුරිරු ස්වරයෙන් ඇසේ රෑ යාමයේ
නොලැබ කිවිඳුන් කුමට කවිකම් කිවිඳ මට කවි ලොවේ

කුරුටු ගෑ ගී පොතේ කුරුටු ගී කෑ ගසා
ගිලන් හද පාරවා ගෙනේ වද වේදනා

Advertisements