සිතින් මා නොසැලී සිටිද්දී කඳුළ නුඹ ඇවිදින්
නිවා දැමු ඒ නෙතේ පීඩා නොබිඳිනූ මැනැවී

තනිව මා හඬනා වෙලාවේ සැලි සැලී සීතේ
වැටුණු මහ වරුසා මතක්වේ නුඹ රැඳී දෑසේ

සිතින් මා නොසැලී සිටිද්දී කඳුළ නුඹ ඇවිදින්
නිවා දැමු ඒ නෙතේ පීඩා නොබිඳිනූ මැනැවී

තවම මා නොදුටූ සිනහකැන් හමුනොවූ යාමේ
කඳුළ මට කරුණා කරන්නැයි අයැදිමී නිඹඳේ

සිතින් මා නොසැලී සිටිද්දී කඳුළ නුඹ ඇවිදින්
නිවා දැමු ඒ නෙතේ පීඩා නොබිඳිනූ මැනැවී

Advertisements