දෑස පියාගත්කල මට මැවෙන්නේ ඔබේ රුව
ඈත කඳුකරෙන් එන නල ගෙනෙන්නේ ඔබේ හඞ
කුමාරියේ
අමතක නොවේ, ලස්සන රුවේ, සිත සැනසුවේ

අතින් අත වෙලී වෙරළේ තනිවූ මොහොතේ
ඈත නිම් වලල්ලේ නෙත් රැඳවූ මොහොතේ
සිත කැලඹුනේ, ඇයි නොම දැනේ
කීදෙයකද අරුමයක්ද මට සිතාගන්න නොහී

දෑස පියාගත්කල මට මැවෙන්නේ ඔබේ රුව
ඈත කඳුකරෙන් එන නල ගෙනෙන්නේ ඔබේ හඞ
කුමාරියේ
අමතක නොවේ, ලස්සන රුවේ, සිත සැනසුවේ

රළින් ගල හැපී පෙණකැටි විසිරෙණු දැකලා
නිම් නොවූ සිතින් සතුටින් හසරැලි පිපිලා
මතකය මගේ අවදි වුනේ
ඒ එදාය මේ මෙදාය මට සිතාගන්න නොහී

දෑස පියාගත්කල මට මැවෙන්නේ ඔබේ රුව
ඈත කඳුකරෙන් එන නල ගෙනෙන්නේ ඔබේ හඞ
කුමාරියේ
අමතක නොවේ, ලස්සන රුවේ, සිත සැනසුවේ

Advertisements