දිය පොදක් වෙමින් තොල් වියලෙන් පිපාසෙට
නුග රුකක් වෙමින් උතුරා යන විඩාවට
පිපි මලක් වුනා මල් නොපුපිනු තටාකෙට
ඔබ අගෙයි ලඳේ හෙට අදටත් වඩා මට

අරුත් සුන් වදන් පවසන ගිරවු දොඩමළු
හෙටත් නගපුදෙන් ඔය කිචි බිචිය සුළු සුළු
තිගැස්සී ඔබ සැනින් විය යුතුද බියසුළු
තනන්නට ලැබෙයි අපටත් සිහින අරුණළු

ඔබේ පියවදන් පුදදෙන සහන සිතුවිලි
පෙරන් එයි ඒ රන් අපමණ සුවය සැනසිලි
දිගන්තය ලැගුම්ගෙන් ඇත අවට වෙලි වෙලී
සිතින් මා සැලෙයි කුමටද සිහින සළු පිලි

දිය පොදක් වෙමින් තොල් වියලෙන් පිපාසෙට
නුග රුකක් වෙමින් උතුරා යන විඩාවට
පිපි මලක් වුනා මල් නොපුපිනු තටාකෙට
ඔබ අගෙයි ලඳේ හෙට අදටත් වඩා මට

දිය පොදක් වෙමින් තොල් වියලෙන් පිපාසෙට
නුග රුකක් වෙමින් උතුරා යන විඩාවට
පිපි මලක් වුනා මල් නොපුපිනු තටාකෙට
ඔබ අගෙයි ලඳේ හෙට අදටත් වඩා මට

Advertisements